آزمایش تراکم خاک

آزمایشتراکم خاک

-         تراکم خاک عبارت است از افزایش دانسیته خاک در اثر کاهش فضای خالی بین دانه ها.

-         در عملیات تراکم حجم آب موجود خاک تغییر نمی کند و فقط حجم هوای خاک کاسته می شود.

-         میزان تراکم یک خاک معمولاً بر اساس اندازه گیری وزن مخصوص خشکی dƔ مشخص می شود.

-         وزن مخصوص فوق تابع نوع خاک، میزان رطوبت و نیروی متراکم کننده می باشد .

 

 آزمایشتراکمپروکتوریااشویاستاندارد

       دراین آزمایش در یک قالب استوانه ای که حجم وارتفاع معینی دارد ( ٩۵۶ سانتیمتر مکعب حجم و ١١٧میلیمتر ارتفاع ) نمونه خاک که دانه های درشت آن (بزرگتر از ۵ میلیمتر) جدا شده اند در سه لایه مساوی کوبیده می شود برای کوبیدن خاک از سقوط آزاد چکشی به وزن ٢٫۴٩ کیلوگرم و از ارتفاع سقوط ثابت ٣٠٫۵ سانتیمتر استفاده می شود و هر لایه با ٢۵ ضربه کوبیده می گردد.

دانلود متن

منبع : http://sazedan.com/section/soil/SoilDensityTesting

ادامه مطلب ...

/ 0 نظر / 10 بازدید