آزمایش هیدرومتری

آزمایش هیدرومتری

     توزیع دانه بندی دانه های درشت خاک (بزرگ تر از 075/0 برابر با اندازه الک 200) با استفاده از روش دانه بندی با الک تعیین می شود، ولی برای تعیین درصد اندازه درات ریز خاک باید از روش هیدرومتری استفاده شود. 

- تصحیح هیدرومتر و آماده کردن نمونه 

قرائت انجام شده از هیدرو متر به سه دلیل باید تصحیح شود: 

1- در رابطه محاسبه درصد ذرات معلق که با استفاده از قانون استوکس بدست آمده فرض شده است که مایع مورد استفاده آب مقطر می باشد. ولی در این آزمایش ماده پراکنده نیز به همراه آب مقطر استفاده می شود. دانسیته محلول  حاصل به میزان قابل توجهی از آب مقطر زیادتر است. 

2- هر نوع هیدرومتر ،H 151و 152 H در دمای 20 درجه سانتیگراد.

3- قرائت درست هیدرومترها، قرائت از کف قوس تشکیل شده در سطح مخلوط است ولی با توجه به اینکه قرائت دقیق از کف قوس و در آزمایش هیدرومتری ممکن نیست قرائت هیدرومتر ها از قسمت بالای قوس انجام می شود. 

     برای راحتی، یک نمودار یا جدول از ضریب تصحیح قرائت هیدرومتر برای درجه حرارت آزمایش های مختلف در محدوده دمای مورد نظر انجام شده و برای بقیه دماها به صورت خطی درون یابی انجام می شود.   

دانلود متن

منبع : http://sazedan.com/section/soil/HydrometerTests

ادامه مطلب ...

/ 0 نظر / 24 بازدید