الزامات سقف تیرچه بلوک

الزاماتسقفتیرچهبلوک

1- محدودیتها:

    محدودیتهای اجرایی سقفهای تیرچه بلوک به شرح زیر میباشد:

الف – فاصله آزاد تیرچه ها نباید از 70 سانتیمتر بیشتر باشد.

ب – ضخامت بتن پوششی قسمت بالایی تیرچه (بتن روی بلوک) نباید از 5 سانتیمتر یا یک دوازدهم فاصله آزاد تیرچه ها کمتر باشد.

ج – هنگام کاربرد تیرچه و بلوک ها حداقل فاصله افقی بین دو سطح قائم بلوک های مجاور در طرفین یک تیرچه که در مقابل یکدیگر نصب میشوند نباید کمتر از 6/5 سانتیمتر باشد.

ه – ضخامت سقف برای تیرچه های با تکیه گاه ساده نباید از یک بیستم دهانه کمتر باشد. این نسبت در مورد تکیه گاه های پیوسته از یک طرف، یک بیست و چهارم و از دو طرف پیوسته، یک بیست و هشتم می باشد. در سقفهایی که مسئله خیز مطرح نباشد، این مقدار تا یک سی ام دهانه کاهش می یابد.

و – حداکثر دهانه مورد پوشش سقف (در جهت طول تیرچه پیش ساخته خرپایی) با تیرچه های منفرد نباید از هشت متر بیشتر شود. چنانچه طول تیرچه بیش از چهار متر باشد، لازم است جهت یکپارچه سازی جانبی آن از یک یا چند تیر عرضی(متناسب با طول دهانه) عمود بر تیرچه ها استفاده شود. توصیه می شود برای اطمینان بیشتر، دهانه مورد پوشش، بیشتر از هفت متر نباشد و در صورت وجود سربارهای زیاد، و یا دهانه بیش از هفت متر، از تیرچه های مضاعف استفاده شود.

دانلود متن

منبع: http://sazedan.com/section/Other/AccessoriesOfJoistsAndBlock

/ 0 نظر / 8 بازدید