آزمایش سه محوری

آزمایش سه محوری

     در این آزمایش ، فشار همه جانبه نماینده ی فشار جانبی خاک در محل واقعی است و معمولا معادل مقدار تقریبیK0γZ انتخاب می شود که K0 ضریب فشار خاک در حالت سکون،γ وزن مخصوص المان خاک وZ عمق المان در این آزمایش است. در این آزمایش نمونه ای از خاک با مشخصات استاندارد برداشته و یک غشای ظریف و نازک دور آن کشیده می شود و سپس در داخل محفظه ی استوانه شکلی از جنس پلاستیک یا شیشیه که معمولا مملو از آب یا گیلیسیرین است، قرار می گیرد (البته گاهی نیز از هوا استفاده می شود).برای آن که نمونه تحت برش گسیخته شود، یک تنش محوری از طریق یک بازوی قائم برای اعمال بار نصب شده،به نمونه اعمال می شود. این تنش، تنش محوری اضافی نام دارد. 

دانلود متن

منبع :http://sazedan.com/section/soil/TriaxialTests

ادامه مطلب ...

/ 0 نظر / 13 بازدید