آزمایش تک محوری محصور نشده

آزمایشتکمحوریمحصورنشده

 

     آزمایش تک محوری یک روش سریع برای تعیین مقاومت زهکشی نشده خاکهای چسبنده است. این آزمایش برای خاکهایی قابل استفاده است که چسبندگی آنها برای تهیه آزمونه های پایدار که مقاومت خود را بعد از حذف فشار همه جانبه حفظ کنند مانند رسها و خاکهای سیمانته شده کافی باشد. خاکهای سیلتی، ماسه ای یا خاکهای کلوخه ای و ترک خورده و پیت ها را نمی توان به این روش آزمایش کرد. در آزمایش تک محوری یک آزمونه از خاک مورد نظر تا رسیدن به گسیختگی تحت بارمحوری به صورت کرنش کنترل قرار گرفته و مقاومت آن بر اساس تنش کل ایجاد شده در آزمونه در هنگام گسیختگی محاسبه می شود. آزمونه ها در این آزمایش بسته به شرایط مورد نظر طراح می توانند دست نخورده، بازسازی شده یا ساخته شده در آزمایشگاه با درصد تراکم و رطوبت مورد نظر باشند.

دانلود متن

منبع: http://sazedan.com/section/soil/UnconfinedUniaxialTesting

ادامه مطلب ...

/ 0 نظر / 14 بازدید