آزمایش تحکیم

آزمایشتحکیم

      این آزمایش روشی است برای محاسبه مقدار و سرعت تحکیم خاک در شرایط یک بعدی تحت اثر بارگذاری تنش-کنترل. در این آزمایش یک آزمونه در شرایطی که به صورت جانبی محدود شده است تحت اثر بارگذاری محوری قرار میگیرد. بار به صورت پله ای به آزمونه اعمال می شود در در هر مرحله از بارگذاری ضمن اندازه گیری تغییرات ارتفاع، به آزمونه امکان تحکیم (خارج شدن آب حفره ای) داده می شود. مقادیر اندازه گیری شده برای محاسبه رابطه تخلخل- تنش موثر و همچنین سرعت تحکیم مورد استفاده قرار می گیرند.

دانلود متن

منبع : http://sazedan.com/section/soil/ConsolidationTests

ادامه مطلب ...

/ 0 نظر / 21 بازدید