آزمایش تعیین چگالی ویژه

آزمایشتعیینچگالیویژه

مقدمه

     چگالی ویژه یا توده یک خاک یا GS  عبارت از نسبت وزن حقیقی حجم مشخصی از ذرات خاک به وزن حقیقی همان حجم آب مقطر در دمای 4° C  است. وزن مخصوص ویژه خاک اغلب برای ارتباط وزن به حجم خاک به کار می رود. بنابراین با دانستن نسبت تخلخل (e)، درجه اشباع (Sr)، و وزن مخصوص ویژه  (Gs)، می توان وزن واحد حجم یک خاک مرطوب یا خشک را محاسبه نمود. وزن واحد حجم (چگالی) هر خاک، در مسائلی چون نشست و پایداری در مهندسی خاک استفاده می شوند. هم چنین وزن مخصوص ویژه در محاسبات مربوط به بسیاری از آزمون های آزمایشگاهی به کار گرفته می شود. به عنوان مثال در آزمایش تراکم، استفاده از وزن مخصوص ویژه خاک ضروری است.

این آزمایش برای محاسبه وزن مخصوص خاکهایی از الک 75/4 میلیمتر (الک شماره 4) عبور می کند مناسب است. برای آن قسمت از خاک که روی الک شماره 4 قرار می گیرد از آزمایشC 127 استاندارد ASTM استفاده می شود.

دانلود متن

منبع : http://sazedan.com/section/soil/SpecialDensityTest

ادامه مطلب ...

/ 0 نظر / 185 بازدید