تیرچه

انواعتیرچه

- تیرچهخرپایی

    تیرچه های ساخته شده از خرپای فولادی و پاشنه بتنی میباشد.

- اجزاءتشکیلدهندهتیرچهخرپایی

     تیرچه پیش ساخته خرپایی از اجزاء زیر تشکیل میشود:

1- میلگردهایزیرین (عضوکششی)

    در مرحله اول باربری تیرچه، میلگرد زیرین خرپا به عنوان عضو کششی خرپای تیرچه، باید قادر به تحمل نیروی کششی (حاصل از لنگر خمشی) ناشی از وزن خود تیرچه در زمان حمل ونقل باشد. و همچنین قادر به تحمل نیروی کششی (حاصل از لنگر خمشی) ناشی از وزن مرده سقف در فاصله محور تا محور تیرچه ها و بین دو تکیه گاه موقت (شمع بندی) باشد.

دانلود متن

منبع : http://sazedan.com/section/Other/Joists

ادامه مطلب ...

/ 0 نظر / 12 بازدید